Thiết bị lọc nước

Loại điện giải tạo nước ion kiềm AL700E

38,000,000₫

AL700E- VN 2808

Loại lắp tại vòi CSP801E

2,600,000

section-2

Loại lắp dưới bồn rửa A101E

10,500,000

Loại lắp tại vòi sen SK-106W

1,600,000

Loại lắp trên bồn rửa Z9E

5,800,000

Loại lọc nước thương mại MP02-3

13,500,000

Loại lọc nước thương mại

13,500,000

1800 6716